Laura Pietrasiak vel Olszewska

KOMORNIK SĄDOWY

przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

Sygn. akt  KMG 21/21                                                                   Sokołów Podlaski 03/11/2022
O B W I E S Z C Z E N I E
       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska, mający kancelarię w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 10 lok.6  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

6 grudnia 2022 o godz.: 14:45
w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, sala nr 1 odbędzie się:
P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:Udział 1/2 w nieruchomości gruntowej z rozpoczętą budową budynku wielorodzinnego - działki nr 168/6, 168/9, 168/10 o łącznej pow. 2,5688ha  

położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Ząbkowskiej , posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podl.  nr KW SI1P/00014749/1


Udział 1/2 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę         1.848.345,00 zł

Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania 1.386.258,75 zł

Wysokość rękojmi wynosi                                                            184.834,50 zł

Udział 1/2 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działki nr 166/4, 166/6, 166/8, 168/7  o łącznej pow. 0,6951ha  położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Ząbkowskiej , posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podl.  nr KW SI1P/00041700/4


Udział 1/2 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę             321.450,00 zł

Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania 241.087,50 zł

Wysokość rękojmi wynosi                                                              32.145,00 zł

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Góral Witold w udziale 1/2 .


    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub na konto komornika: 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Sokołów Podlaski w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień przed licytacją może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do  licytacji winni  przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.                                                

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa GKM 21_21.pdf)Sprawa GKM 21_21.pdf

Sygn. akt  KM 838/21                                                                           Sokołów Podlaski 24/10/2022
              
O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska, mający kancelarię w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 10 lok.6  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:
8 grudnia 2022 o godz.: 14:00
w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, sala nr 1odbędzie się:
P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A
nieruchomości opisanej jako:


działka gruntowa niezabudowana nr ew. 156 o pow. 1,0433ha położona w Albinówie gm. Kosów Lacki, posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim  nr KW SI1P/00038679/3


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 21.515,00 zł

Cena wywoławcza wynosi 3/4wartości oszacowania 16.136,25 zł

Wysokość rękojmi wynosi 2.151,50 zł

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Jabłonka Ryszard.
    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub na konto komornika: 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Sokołów Podlaski w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień przed licytacją. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.  W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do  licytacji winni  przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 838_21.pdf)Sprawa KM 838_21.pdf

Sygnygn. akt  KMG 44/19                                                                  Sokołów Podl. 19/10/2022                                   

O B W I E S Z C Z E N I E     

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska, mający kancelarię w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 10 lok.6  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:     

            19 grudnia 2022 o godz.: 11:30

w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, sala nr 1odbędzie się:

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:Zespół Pałacowo - Parkowy w Sterdyni ul. Tartaczna 1 składający się z pałacu, dwóch oficyn, budynku mieszkalnego drewnianego (nie są to wszystkie nieruchomości wchodzące w skład zespołu)

1 Nieruchomość gruntowa działki nr 126/5 o pow.1641m2125/18 o pow.6917m2125/19 o pow.17m2126/4 o pow. 1263m2 nr KW SI1P/00032847/0

2 Nieruchomość gruntowa nr działki 125/20 o pow. 12m2 127/1 o pow. 22045m2nr KW SI1P/00037450/5

3 Nieruchomość gruntowa działka nr 125/21 o pow. 1010 m2 nr KW SI1P/00033266/0

4 Nieruchomość gruntowa działka nr 125/23 o pow. 325 m2  nr KW SI1P/00033835/0

5 Nieruchomość gruntowa zabudowana działka nr 127/5 o pow. 884 m2  nr KW SI1P/00043117/4 


6 Nieruchomość gruntowa zabudowana działki nr 127/6 o pow.1006m2 127/7 o pow.10482m2 128/2 o pow. 956m2 379 o pow.50499m2 nr KW SI1P/00019182/3 

 

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA ZANJDUJE SIĘ W LINKU PONIŻEJ 

 
Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Pacewicz Jan.ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY W STERDYNI ZOSTAŁ WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW POD NUMER A-348 ,  DZIAŁKI NR 125/18, 125/19 W STERDYŃ PODUCHOWNA  DZIAŁKA NR 127/1 W STERDYŃ PODUCHOWNA DZIAŁKA NR 127/5 W STERDYŃ PODUCHOWNADZIAŁKI NR 127/6, 127/7, 127/5, 128/2 W STERDYŃ PODUCHOWNA Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub na konto komornika: 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Sokołów Podlaski w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień przed licytacją. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do  licytacji winni  przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik
             

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa GKM 44_19.pdf)Sprawa GKM 44_19.pdf

Sygn. akt  KM 1421/19                                                                         Sokołów Podl. 19/10/2022Sygn. akt  KM 1421/19                                                                         Sokołów Podl. 19/10/2022

                

O B W I E S Z C Z E N I E

       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska, mający kancelarię w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 10 lok.6  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:
19 grudnia 2022 o godz.10:45 
w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3,sala nr 1 odbędzie się:


P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A


nieruchomości opisanej jako:


         Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym "Rządcówka|" w obrębie Zespołu Pałacowo Parkowego w Sterdyni, działka nr 309/11 o pow.           5484m2  posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim nr KW SI1P/00035495/8 nieruchomość wpisana do rejestru zabytków

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę                                716.000,00    zł

Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania              537.000,00 zł

Wysokość rękojmi wynosi                                                            71.600,00 zł

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Pałacowe Centrum Konferencyjne Sp. z o.o. .


    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub na konto komornika: 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Sokołów Podlaski w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień przed licytacją. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do  licytacji winni  przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 1421_19.pdf)Sprawa KM 1421_19.pdf

 Sygn. akt  KMG 110/19      

        O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska, mający kancelarię w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 10 lok.6  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


11 października 2021r. o godz. 11:40


w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, sala nr 1odbędzie się:


P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A


nieruchomości opisanej jako:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o funkcji handlowo usługowej o powierzchni całkowitej 840,00m2, działki ew. 16/21, 16/107 o pow. 0,0656ha              położona w Sokołowie Podlaskim ul. Tartaczna 4 posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podl.   nr KW SI1P/00030715/2

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę                                  681.560,00 zł

Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania             511.170,00 zł

Wysokość rękojmi wynosi                                                             68.156,00 zł


Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Lenart Grażyna.
    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub na konto komornika: 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Sokołów Podlaski w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień przed licytacją. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.     W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do  licytacji winni  przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa GKM 110_19_i_LICYT.pdf)Sprawa GKM 110_19_i_LICYT.pdf
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me