Laura Pietrasiak vel Olszewska

KOMORNIK SĄDOWY

przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

 Sygn. akt  KM 281/20      
             O B W I E S Z C Z E N I E

       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska, mający kancelarię w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 10 lok.6  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


30 marca 2021r  o godz.: 08:55


w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, sala nr 1 odbędzie się:

P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A


nieruchomości opisanej jako:

Udział 1/2 w działkach rolnych  położone w msc. Telaki gm. Kosów Lacki KW SI1P/00029425/2

 

Wartość szacunkowa udziału 1/2 

Działka gruntowa nr ew. 1074 o pow.0,2500ha w udziale 1/2  1.550,00

 

Działki gruntowa nr ew. 1075 o pow.0,2700ha w udziale 1/2 1.650,00

 

Działka gruntowa nr ew. 1078 o pow.0,2800ha w udziale 1/2 1.700,00


Cena wywoławcza 3/4 w złotych

 

1.162,50

 

1.237,50

 

1.275,00

 

 

Rękojmia

155,00 zł

165,00

170,00
Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Dolińska Dorota.
    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub na konto komornika: 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Sokołów Podlaski w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień przed licytacją. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do  licytacji winni  przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 281_20_1.pdf)Sprawa KM 281_20_1.pdf

Sygn. akt  KM 1037/20      Sygn. akt  KM 1037/20                   
O B W I E S Z C Z E N I E

       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska, mający kancelarię w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 10 lok.6  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:
16 kwietnia 2021r. o godz.: 14:15
w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, sala nr 1 odbędzie się:
P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A
nieruchomości opisanej jako:


Działka rolno -leśna niezabudowana nr 51 o pow. 1,5077 ha położona w miejsc. Podkupientyn gm. Sokołów Podlaski

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę  55 200,00 zł

Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania 41.400,00 zł

Wysokość rękojmi wynosi                                                                 5.520,00 zł
Działka  rolno -leśna niezabudowana nr 470/3 o pow. 0,3987 ha położona w msc. Bujały Mikosze gm. Jabłonna LackaNieruchomość

oszacowana jest na kwotę 10 720,00 zł

Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania 8.040,00 zł

Wysokość rękojmi wynosi 1.072,00 zł


Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Wrzosek Adam Tomasz  a posiadające założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Sokołowei Podlaskim   nr KW SI1P/00045562/2, .
    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub na konto komornika: 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Sokołów Podlaski w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień przed licytacją. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do  licytacji winni  przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 1037_20.pdf)Sprawa KM 1037_20.pdf

Sygn. akt  KM 1463/19      


O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska, mający kancelarię w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 10 lok.6  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:
4 marca 2021r.  o godz.: 8:50
w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, sala nr  1 odbędzie się:
P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A
nieruchomości opisanej jako:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana , działka rolna  nr 159  o pow. 1,2174 ha położona w msc. Kupientyn gm. Sabnie,  posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podl.   nr KW SI1P/00033768/9

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę                                    28.600,00 złCena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania                 21.450,00 złWysokość rękojmi wynosi                                                               2.860,00 zł

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Osipiak Dorota.
    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub na konto komornika: 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Sokołów Podlaski w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień przed licytacją. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do  licytacji winni  przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 1463_19.pdf)Sprawa KM 1463_19.pdf

O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska, mający kancelarię w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 10 lok.6  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:
4 marca 2021 o godz.: 8:30
w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, sala nr 1 odbędzie się:

D R U G A     L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej niezabudowanej opisanej jako:

 KW SI1P/00043291/7


Działka gruntowa nr ew. 122 o pow.0,30ha  Wartość szacunkowa   2.654,00 Cena wywoławcza 2/3 w złotych 1769,33 Rękojmia  265,40
Działki gruntowa nr ew. 123 o pow.0,86 ha Wartość szacunkowa  8.222,00  Cena wywoławcza 2/3 w złotych 5481.33  Rękojmia   822,20

Działka gruntowa nr ew.125 o pow.0,42ha Wartość szacunkowa  3.716,00 Cena wywoławcza 2/3 w złotych 2477.33 Rękojmia   371,60

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Zabłocki Robert Stanisław.

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 1783_19.pdf)Sprawa KM 1783_19.pdf


                
O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska, mający kancelarię w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 10 lok.6, na  podstawie  art.983  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:
4 marca 2021  o godz. 9:00
w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3 sala nr 1 , odbędzie się:
P I E R W S Z A      L I C Y T A C J A
nieruchomości opisanej jako:
Działka  nr 905/6 o pow. 0,27ha gruntowa leśna położona w miejscowości Kostki gm. Sokołów Podlaski, posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podl.  nr KW SI1P/00006903/0
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 7.761,00 zł Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania 5.820,75 zł

Wysokość rękojmi wynosi   776,10 zł
Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Wojewódzki Zbigniew.
    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub na konto komornika: 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Sokołów Podlaski w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień przed licytacją. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do  licytacji winni  przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 810_18.pdf)Sprawa KM 810_18.pdf

O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska, mający kancelarię w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 10 lok.6  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:
4 marca 2021r. o godz.: 8:40

w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, sala nr 1 odbędzie się:w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, sala nr 1 odbędzie się:

D R U G A     L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej niezabudowanej opisanej jako::

Działki rolne położone w msc. Bojary gm. Kosów Lacki

KW SI1P/00044273/2
Działka gruntowa nr ew. 433 o pow.0,35 ha  wartość szacunkowa : 4.344,00 zł, cena wywoławcza 2.896,00 zł, rękojmia 434,40 zł
Działki gruntowa nr ew. 436 o pow.0,51 ha wartość szacunkowa : 6.330,00ł, cena wywoławcza 4.220,00 zł, rękojmia 633,00zł
Działka gruntowa nr ew.452 o pow.0,55 ha wartość szacunkowa : 6.826,00 zł, cena wywoławcza 4.550,67 zł, rękojmia 682,60 zł

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Zabłocki Robert Stanisław.

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 1083_19.pdf)Sprawa KM 1083_19.pdf
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me