Laura Pietrasiak vel Olszewska

KOMORNIK SĄDOWY

przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

Sygn. akt  KM 2256/20                                                   Sokołów Podl. 15/03/2023
O B W I E S Z C Z E N I E
       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska, mający kancelarię w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 10 lok.6  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:
31 maja 2023 r. o godz. 10:45 
w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, odbędzie się:
P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A
nieruchomości opisanej jako:
Działki  gruntowe położone w msc. Mołożew-Wieś gm. Jabłonna Lacka
nr KW SI1P/0001599/8
Wartość szacunkowa 
 
Cena wywoławcza 3/4 oszacowania
Rękojmia
 
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym drewnianym z ok 1930 r  działka ewidencyjna  nr 11 o pow. 0,14 ha 
nieruchomość gruntowa leśna działka  nr 171 o pow. 0,11 ha
Działki położone w msc Nowomodna  gm. Jabłonna Lacka nr KW  SI1P/0001599/8
nieruchomość rolna działka nr 
 2/2 o pow. 1,81 ha 
Działki położone w msc Wirów gm. Jabłonna Lacka nr KW  SI1P/00047832/0
nieruchomość rolna działka nr 
 142 o pow. 0,89 ha
 
Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Kaczeczka Tomasz, Jadwiga Kaczeczka. 
    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub na konto komornika: 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Sokołów Podlaski w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień przed licytacją. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do  licytacji winni  przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik

 

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 2256_20.pdf)Sprawa KM 2256_20.pdf
Sygn. akt  KMG 13/22                                                                     Sokołów Podlaski 07/03/2023
              
O B W I E S Z C Z E N I E
       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska, mający kancelarię w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 10 lok.6  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:
27  kwietnia 2023 o godz.: 11:45
w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, sala nr 1 odbędzie się:
D R U G A     L I C Y T A C J A
nieruchomości opisanej jako:
Udział 1/2  w działce gruntowej  nr 77/15 o pow. 0,0717 ha położonej w miejscowości Żanecin gm. Sokołów Podlaski , posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim  
nr KW SI1P/00041847/6
Udział 1/2  w nieruchomość oszacowana jest na kwotę 43.512,00 zł
Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania                  29.008,00 zł
Wysokość rękojmi wynosi                                                               4.351,20 zł
Nieruchomość stanowi własność w udziale 1/2 dłużnika: Molski Jacek.
    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub na konto komornika: 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Sokołów Podlaski w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień przed licytacją. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do  licytacji winni  przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa GKM 13_22_II_2wer.pdf)Sprawa GKM 13_22_II_2wer.pdf
Sygn. akt  GKM 21/21                                                                   Sokołów Podlaski 02/03/2023
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska, mający kancelarię w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 10 lok.6  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:
28 marca 2023 o godz.: 14:45
 
w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, sala nr 1 odbędzie się:
 
P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A
nieruchomości opisanej jako:
Udział 1/2 w nieruchomości gruntowej z rozpoczętą budową budynku wielorodzinnego -
 działki nr 168/6, 168/9, 168/10 o łącznej pow. 2,5688ha  
położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Ząbkowskiej , posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podl.  nr KW SI1P/00014749/1
 
Udział 1/2 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę     1.848.345,00 zł + 425.119,35 zł VAT
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania 1.386.258,75 zł + 318.839,51 zł  VAT
Wysokość rękojmi wynosi                                                            184.834,50 zł  + 42511,94 zł VAT
 
Udział 1/2 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej -
 działki nr 166/4, 166/6, 166/8, 168/7  o łącznej pow. 0,6951ha 
 położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Ząbkowskiej , posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podl.  nr KW SI1P/00041700/4
 
Udział 1/2 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę             321.450,00 zł
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania 241.087,50 zł
Wysokość rękojmi wynosi                                                              32.145,00 zł
 
 
Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Góral Witold w udziale 1/2 .
 
    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub na konto komornika: 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Sokołów Podlaski w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień przed licytacją może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do  licytacji winni  przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
                                                 
Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa GKM 21_21_1.pdf)Sprawa GKM 21_21_1.pdf

Sygn. akt KM 588/21 Sokołów Podlaski 18/02/2023

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska, mający kancelarię w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 10 lok.6 na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

24 kwietnia 2023 o godz.: 13:20

w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3,sala nr 1 odbędzie się:

DRUGA L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:

Działki rolne położone w msc. Trebień gm. Bielany
KW SI1P/00019572/4  

Nieruchomość stanowi własność dłużnika udziale 3/32 : Płacheta Łukasz.

 

pełna treśc obwieszczenia znajduje się w odnośniku na dole strony

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub na konto komornika: 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Sokołów Podlaski w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień przed licytacją. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do licytacji winni przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik

Sygn. akt  KMG 17/22                                                              Sokołów Podlaski 25/01/2023
 
             
O B W I E S Z C Z E N I E
 
       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska, mający kancelarię w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 10 lok.6  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:
 
18 kwietnia 2023 o godz.: 13:00
 
w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, sala nr 1 odbędzie się:
 
P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A
 
nieruchomości opisanej jako:
 
nieruchomość gruntowa niezabudowana działka  nr 87/13 o pow. 0,7242 ha 
położona w Sterdyń Poduchowna gm. Sterdyń ,
 posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim   nr KW SI1P/00043802/3.
 
 
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę                                  135.060,00 zł
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania 101.295,00 zł
Wysokość rękojmi wynosi 13.506,00 zł
 
 
Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Bilski Łukasz Bolesław.
 
    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub na konto komornika: 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Sokołów Podlaski w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień przed licytacją. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do  licytacji winni  przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
Komornik

 

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa GKM 17_22.pdf)Sprawa GKM 17_22.pdf
Sygn. akt  KM 988/19                  Sokołów Podl. 16/01/2023
           O B W I E S Z C Z E N I E
       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska, mający kancelarię w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 10 lok.6  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:
18 kwietnia 2023 o godz. : 12:00
w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, sala nr 1 odbędzie się:
P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A
nieruchomości opisanej jako:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym oraz budynkiem gospodarczym  
 działka nr 189/2 o pow. 0,1749ha położona w miejscowości
 Węże gm. Sokołów Podlaski
 posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podl. 
nr KW SI1P/00042486/4,
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 127.085,00 zł
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania                   95.313,75 zł
Wysokość rękojmi wynosi 12.708,50 zł
Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Bogaj Jacek Radosław.
    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub na konto komornika: 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Sokołów Podlaski w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień przed licytacją. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do  licytacji winni  przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik
     

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 988_19_nowa.pdf)Sprawa KM 988_19_nowa.pdf
Sygn. akt  KMP 13/16                                                              Sokołów Podl. 09/01/2023
 
 
                
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
 
       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska, mający kancelarię w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 10 lok.6  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:
 
28 marca 2023 o godz.: 12:00
 
w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, sala nr 1odbędzie się:
 
P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A
 
nieruchomości opisanej jako:
 
Udział 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, 
działka nr 844 o pow. 0,24ha 
położona w Lebiedziach gm. Sterdyń , posiadająca urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w SOKOŁÓW PODLASKI  nr KW SI1P/00044819/2.
 
 
Udział 1/2 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę  60.465,00 zł
Cena wywoławcza udziału wynosi 3/4 wartości oszacowania     45.348,75 zł
Wysokość rękojmi wynosi                                                                6.046,50 zł
 
 
Nieruchomość stanowi własność dłużnika w udziale 1/2: Krasowski Mariusz.
 
    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub na konto komornika: 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Sokołów Podlaski w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień przed licytacją. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do  licytacji winni  przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
Komornik

 

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KMP 13_16.pdf)Sprawa KMP 13_16.pdf
Sygn. akt  GKM 71/22                                                                           Sokołów Podlaski 04/01/2023 
O B W I E S Z C Z E N I E
       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska, mający kancelarię w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 10 lok.6  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:
28 marca 2023 o godz.: 13:00
w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, odbędzie się:
P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A
nieruchomości opisanej jako:
 
pełna treść obwieszczenie znajduje się w odnośniku na dole po lewej stronie
 
Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Kołek Łukasz.
    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub na konto komornika: 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Sokołów Podlaski w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień przed licytacją. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do  licytacji winni  przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa GKM 71_22.pdf)Sprawa GKM 71_22.pdf
Sygn. akt  KM 705/21                                                 Sokołów Podlaski 04/01/2023
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska, mający kancelarię w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 10 lok.6  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:
 
28 marca 2023 o godz.: 14:00
 
w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, sala nr 1  odbędzie się:
 
P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A
 
nieruchomości opisanej jako:
  
 
działka nr  878 o pow. 0,3490 ha gruntowa niezabudowana  
położona w miejscowości Nowa Wieś gm. Sokołów Podlaski   , posiadająca urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim  nr KW SI1P/00039569/6
 
 
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę  19.494,00 zł
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania 14.620,50 zł
Wysokość rękojmi wynosi 1.949,40 zł
 
 
Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Molska Katarzyna.
 
    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub na konto komornika: 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Sokołów Podlaski w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień przed licytacją. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do  licytacji winni  przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
Komornik

 

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 705_21.pdf)Sprawa KM 705_21.pdf

 Sygn. akt  KMG 110/19      

        O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska, mający kancelarię w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 10 lok.6  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:


11 października 2021r. o godz. 11:40


w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, sala nr 1odbędzie się:


P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A


nieruchomości opisanej jako:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o funkcji handlowo usługowej o powierzchni całkowitej 840,00m2, działki ew. 16/21, 16/107 o pow. 0,0656ha              położona w Sokołowie Podlaskim ul. Tartaczna 4 posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podl.   nr KW SI1P/00030715/2

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę                                  681.560,00 zł

Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania             511.170,00 zł

Wysokość rękojmi wynosi                                                             68.156,00 zł


Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Lenart Grażyna.
    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub na konto komornika: 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Sokołów Podlaski w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień przed licytacją. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.     W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do  licytacji winni  przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa GKM 110_19_i_LICYT.pdf)Sprawa GKM 110_19_i_LICYT.pdf
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me