Laura Pietrasiak vel Olszewska

KOMORNIK SĄDOWY

przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

Sygn. akt  KM 2061/21                                                              Sokołów Podlaski 09/03/2023
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska, mający kancelarię w Sokołowie Podlaskim przy ul. Piłsudskiego 10 lok.6  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:
26 maja 2023 ogodz.: 12:00 
 
w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3,sala nr 1  odbędzie się:
 
P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A
 
nieruchomości opisanej jako:
1.  Udział 3/32  w lokalu mieszkalnym nr 3 o pow. 45,60m2 położony w Sokołowie  Podlaskim przy ulicy Siedlecka 7 , posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podl.   nr KW SI1P/00031182/3,
 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i z prawem związanym z własnością lokalu tj. udziaem 71/244 części w nieruchomości wspólnej i prawie własności gruntu nr 1643 (KWSI1P/00015523/8)
 
 
Udział w nieruchomość oszacowany jest na kwotę                  6.695,00 zł
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania 5.021,25zł
Wysokość rękojmi wynosi                                                                    669,50 zł
 
 2. Udział 3/32  w lokalu mieszkalnym nr 1 o pow. 86,95 m2 położony w Sokołowie  Podlaskim przy ulicy Siedlecka 7 , posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podl.   nr KW SI1P/00031183/0,
 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i z prawem związanym z własnością lokalu  - garażem o pow.15,26m2 i  udziaem 102/244 części w nieruchomości wspólnej i prawie własności gruntu nr 1643 (KWSI1P/00015523/8)
 
Udział w nieruchomość oszacowany jest na kwotę                  15.011,00 zł
Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania 11.258,25 zł
Wysokość rękojmi wynosi                                                               1.501,10 zł
 
Nieruchomość stanowi własność dłużnika w udziale 3/32 : Mytyk Adam.
    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub na konto komornika: 66 1020 4476 0000 8002 0022 0368 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Sokołów Podlaski w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na dzień przed licytacją. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację, zaś operat szacunkowy tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powodztwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do  licytacji winni  przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka z podpisem urzędowo poświadczonym. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
                                Komornik

 

Zobacz ogłoszenie:
Pobierz plik (Sprawa KM 2061_21.pdf)Sprawa KM 2061_21.pdf
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me